Luật sư từ nước Ả rập. Ả-rập, luật sư trực Tuyến.


Vũ khí cấp giấy phép và


Để có thể đưa vũ khí và đạn dược với bạn trên một chuyến baybạn sẽ cần phải có ba bước sau đây: Để đạt được sự cho phép để vận chuyển vũ khí và đạn dược. bạn cần để hoàn thành một hình thức ứng dụng cho các bạn ra ngoài. và trở về chuyến đi và cung cấp các bản sao của các tài liệu sau Quá trình này có thể mất tới tám tuần.