Ả-rập, gia đình bị đuổi ra khỏi nhà trong thành Phố Jerusalem - Thời của Israel