Ả rập công Lý toàn vẹn luật của chính phủ tham nhũng Trách nhiệm Tư pháp xã Hội Dân sự Hiến pháp cải cách

Hợp tác với các Quốc gia trung Tâm cho Tòa án Bang (NCSC), ACRLI đang thực hiện một dự án mới mang tên"Toà án Hệ thống Lưu trữ trong Lebanon"tài trợ bởi Hoa kỳ Bộ ngoại giao Quốc tế ma Túy và thực Thi pháp Luật (INL) ACRLI được thực hiện khuyến Khích thiệt Thòi tiếng Nói trong Lebanon Trình chính Trị, mà là hỗ trợ bởi một khoản trợ cấp từ Bộ ngoại giao Mỹ Dự án nhằm tăng cường năng lực của giới tính-tập trung các tổ chức để hành động, thay mặt và đại diện cho lợi ích của phụ nữ để địa phương và chính phủ quốc gia

ACRLI đã công bố một pháp lý mới báo cáo đánh giá"của Phụ nữ Tham gia vào cuộc Sống"đó đã khắc phục những câu hỏi của phụ nữ tham gia vào cuộc sống cộng từ góc độ pháp lý và kiểm tra những khó khăn đối với họ và nhỏ bé tác dụng những khó khăn có phụ nữ tham gia.